PRIVACY STATEMENT DOGSENDOODLES volgens AVG

Inleiding

DogsenDoodles neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een
veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke
gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy
Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw
persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor
vragen kunt u altijd contact opnemen met dogsendoodles@gmail.com.

Wie is DogsenDoodles?

DogsenDoodles is de eenmanszaak Gevestigd aan Leuken 117, te Lommel, Belgie
DogsenDoodles is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door DogsenDoodles de
verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt DogsenDoodles uw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor DogsenDoodles persoonsgegevens over
u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens DogsenDoodles voor dat specifieke doel
gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de
gegevens door DogsenDoodles worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles
gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

DogsenDoodles heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons heeft verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal
rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als u de
persoonsgegevens wilt zien die bij DogsenDoodles zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot
inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding
van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek
hiertoe doen bij DogsenDoodles. U kunt vragen of DogsenDoodles uw gegevens wijzigt, verbetert,
aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om DogsenDoodles te verzoeken de verwerking
van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van DogsenDoodles of een
derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van DogsenDoodles te verkrijgen. DogsenDoodles zal deze
verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere
gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een
andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming
is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat
DogsenDoodles daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door DogsenDoodles
Een verzoek kan verstuurd worden naar DogsenDoodles@gmail.com. DogsenDoodles zal uw verzoek
zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat DogsenDoodles een
dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien DogsenDoodles uw verzoek afwijst zullen wij in ons
antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat DogsenDoodles verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij,
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt DogsenDoodles ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van DogsenDoodles
worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw
computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.
De cookies die via de website van DogsenDoodles worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de
bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben,
bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken
waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht jeu nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop DogsenDoodles uw
gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar DogsenDoodles@gmail.com. Ook als u een
klacht heeft over de manier waarop DogsenDoodles uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail
sturen naar DogsenDoodles@gmail.com. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de
bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit
de Autoriteit Persoonsgegevens.